Šaltiniai » Keitikliai SAK

Esoteric Grandioso D1 (pair)

Kaina: 36 000 EUR

Kalista/Metronome C5 +

Kaina: 9 000 EUR

Kalista/Metronome C6 +

Kaina: 11 000 EUR

Kalista/Metronome C8 +

Kaina: 16 000 EUR

Kalista/Metronome Kalista DAC

Kaina: 35 000 EUR

Accustic Arts Tube-DAC II Mk 3

Kaina: 12 000 EUR

TAD Evolution DA1000

Kaina: 15 000 EUR

MSB Tech Discrete DAC

Kaina: 10 000 EUR

MSB Tech Premier DAC

Kaina: 19 500 EUR

MSB Tech Reference DAC

Kaina: 40 000 EUR